Mugum Karmarong Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Chiring Cyapne Lama (Nepali Congress) won with 1,561 votes in the Mugum Karmarong Rural Municipality defeating Sonam Chiring Lama (CPN-UML) who secured 1,385 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Mugum Karmarong Rural Municipality has 4,031 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कार्मा तुन्डुप लामा
  Nepali Congress
  Elected
  131
 • स्वतन्त्र
  सोनाम गुन्बु तामाङ
  CPN-UML
  121
 • स्वतन्त्र
  गोटुक तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  खाँडो फुटिक लामा
  Nepali Congress
  Elected
  134
 • स्वतन्त्र
  ङिमा छोमु लामा
  CPN-UML
  115
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  छोइजुम कामी
  Nepali Congress
  Elected
  123
 • स्वतन्त्र
  याङ्जोम पुटीट कामी
  CPN-UML
  115
Member
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ फुन्जोक लामा
  Nepali Congress
  Elected
  130
 • स्वतन्त्र
  पेमा आङडाक लामा
  CPN-UML
  Elected
  126
 • स्वतन्त्र
  छुइङ तोर्ची लामा
  CPN-UML
  108
 • स्वतन्त्र
  निमा आङग्याल लामा
  CPN (Unified Socialist)
  93
Ward President
 • स्वतन्त्र
  च्याबा तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  167
 • स्वतन्त्र
  कार्मा तामाङ
  CPN-UML
  111
Female Member
 • स्वतन्त्र
  जामु लामा
  CPN-UML
  Elected
  147
 • स्वतन्त्र
  तेन्जी फुटिक तामाङ
  Nepali Congress
  125
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  स्वस्तिका बिक
  Nepali Congress
  Elected
  158
 • स्वतन्त्र
  युमु कामी
  CPN-UML
  102
Member
 • स्वतन्त्र
  सोनाम तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  169
 • स्वतन्त्र
  छेवाङ तेन्जिन तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  120
 • स्वतन्त्र
  तोर्चे तामाङ
  CPN-UML
  117
 • स्वतन्त्र
  सोनाम तामाङ्ग
  CPN (Unified Socialist)
  102
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पासाङ लामा
  CPN-UML
  Elected
  59
 • स्वतन्त्र
  निमातोर्ची तामाङ
  Nepali Congress
  49
 • स्वतन्त्र
  पान्ना छवाङ तामाङ
  Maoist Centre
  13
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कार्मा लाजोम गुरुङ‍(लामा)
  Nepali Congress
  0
Dalit Female Member
  Member
  • स्वतन्त्र
   सेरफ ग्याम्जो तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   75
  • स्वतन्त्र
   कार्मा तार्के तामाङ
   CPN-UML
   Elected
   70
  • स्वतन्त्र
   छोर्देन तामाङ
   Maoist Centre
   30
  • स्वतन्त्र
   नीमा कामी
   Maoist Centre
   9
  • स्वतन्त्र
   उर्गेन कामी
   Independent
   0
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   पेमा छोइदाक तामाङ
   CPN-UML
   Elected
   114
  • स्वतन्त्र
   साङक दोर्जे लामा
   Nepali Congress
   103
  • स्वतन्त्र
   आङडाक लामा
   Maoist Centre
   67
  • स्वतन्त्र
   छुल्डीम ग्याल्जन तामाङ
   Independent
   0
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   ठिल्ले आमु तामाङ
   Maoist Centre
   Elected
   131
  • स्वतन्त्र
   कुन्जाङ तामाङ
   CPN-UML
   130
  • स्वतन्त्र
   पुटिक लामा
   Nepali Congress
   9
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ पुटिक कामी
   CPN-UML
   Elected
   135
  • स्वतन्त्र
   पुटिक कामी
   Nepali Congress
   105
  Member
  • स्वतन्त्र
   फुर्वा छिरिङ लामा
   CPN-UML
   Elected
   131
  • स्वतन्त्र
   फुन्जोक लामा
   Nepali Congress
   Elected
   109
  • स्वतन्त्र
   कुन्साङ तामाङ
   Maoist Centre
   92
  • स्वतन्त्र
   पेमा थार्चिन तामाङ
   Nepali Congress
   82
  • स्वतन्त्र
   छिटुप लामा
   CPN-UML
   70
  • स्वतन्त्र
   होजेर लामा
   Maoist Centre
   67
  • स्वतन्त्र
   पासाङ तामाङ
   Independent
   0
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   दावा साङवा तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   194
  • स्वतन्त्र
   छोटेल लामा
   CPN-UML
   169
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   नुर्वु साङमु तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   188
  • स्वतन्त्र
   कन्जोक पुटिक तामाङ
   CPN-UML
   165
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   पाल्जुम कामी
   CPN-UML
   Elected
   173
  • स्वतन्त्र
   कुन्जाङ लामु कामी
   Nepali Congress
   172
  Member
  • स्वतन्त्र
   तार्के लामा
   CPN-UML
   Elected
   190
  • स्वतन्त्र
   फुन्जोक आङ्जीन लामा
   Rastriya Prajatantra Party
   Elected
   187
  • स्वतन्त्र
   ङिमा ग्यालजन लामा-तामाङ
   CPN-UML
   168
  • स्वतन्त्र
   तेन्जिन लामा
   Maoist Centre
   158
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   ग्यालजन तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   133
  • स्वतन्त्र
   कन्जोक छेवाङ तामाङ्ग
   CPN-UML
   114
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   छुनी आङमु तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   133
  • स्वतन्त्र
   मिण्डिक तामाङ
   CPN-UML
   107
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   घाटोल कामी
   Nepali Congress
   Elected
   133
  • स्वतन्त्र
   इटोल कामी
   CPN-UML
   104
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ पुटिक कामी
   Maoist Centre
   0
  Member
  • स्वतन्त्र
   कार्मा साङबो तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   128
  • स्वतन्त्र
   जिग्मे तोर्चे तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   127
  • स्वतन्त्र
   तोर्चे तामाङ
   CPN-UML
   106
  • स्वतन्त्र
   पेमा सेराप तामाङ
   Maoist Centre
   101
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   सशांक लामा
   Nepali Congress
   Elected
   277
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ तेवा तामाङ
   CPN-UML
   196
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ टुन्डुप तामाङ
   Rastriya Prajatantra Party
   12
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   कासाङ याङजोम तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   302
  • स्वतन्त्र
   झोबा तामाङ
   Maoist Centre
   156
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   ठिल्ले आमुङ कामी
   Nepali Congress
   Elected
   304
  • स्वतन्त्र
   साङमु कामी
   CPN-UML
   124
  • स्वतन्त्र
   छोर्देन मिङडिक कामी
   Rastriya Prajatantra Party
   32
  Member
  • स्वतन्त्र
   छिरीङ पाल्जोर लामा
   CPN (Unified Socialist)
   Elected
   290
  • स्वतन्त्र
   गारा तामाङ
   Nepali Congress
   Elected
   278
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ सिनन तामाङ
   CPN-UML
   125
  • स्वतन्त्र
   तुण्डुप लामा
   CPN-UML
   124
  • स्वतन्त्र
   कार्मा तार्गे तामाङ
   Rastriya Prajatantra Party
   54
  • स्वतन्त्र
   दावा सिनोन तामाङ
   Maoist Centre
   31
  • स्वतन्त्र
   कार्मा योदान लामा
   Rastriya Prajatantra Party
   21
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   पेमा टोन्‍डुल लामा
   CPN-UML
   Elected
   228
  • स्वतन्त्र
   कार्मा छोर्देन लामा
   Nepali Congress
   196
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ क्यामा तामाङ
   CPN-UML
   Elected
   228
  • स्वतन्त्र
   याङजीन लामा
   Nepali Congress
   196
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   कार्मा छेजुम कामी
   CPN-UML
   Elected
   228
  • स्वतन्त्र
   कार्मा याङजोम कामी
   Nepali Congress
   202
  Member
  • स्वतन्त्र
   कुन्‍जोक सिनोन लामा
   CPN-UML
   Elected
   234
  • स्वतन्त्र
   काला कामी
   CPN-UML
   Elected
   221
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ क्याप्ने तामाङ
   Nepali Congress
   205
  • स्वतन्त्र
   धावा कामी
   Nepali Congress
   193
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   रतन बहादुर बुढा
   CPN-UML
   Elected
   317
  • स्वतन्त्र
   भान बहादुर बुढा
   CPN (Unified Socialist)
   214
  • स्वतन्त्र
   हिरकला बुढा
   Rastriya Prajatantra Party
   1
  • स्वतन्त्र
   दर्ज बहादुर रोकाया
   Independent
   0
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   अछामपुरा ऐडी
   CPN-UML
   Elected
   310
  • स्वतन्त्र
   पानसा रोकाया
   Nepali Congress
   233
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   फाँच्‍या कामी
   CPN-UML
   Elected
   313
  • स्वतन्त्र
   सौमती कामी
   Nepali Congress
   231
  Member
  • स्वतन्त्र
   अम्मर बहादुर बढुवाल
   CPN-UML
   Elected
   297
  • स्वतन्त्र
   बज्जीर बढुवाल
   CPN-UML
   Elected
   294
  • स्वतन्त्र
   बिर सिँह बुढा
   Independent
   244
  • स्वतन्त्र
   सुन बहादुर रोकाया
   Maoist Centre
   206

  Mugum Karmarong Rural Municipality

  MugumKarmarongGaunpalikaSoruGaunpalikaChhayanathRaraNagarpalikaKhatyadGaunpalika¯9094.5km
  • Total Population 7,301
  • Number of Wards 9
  • Election Center 10
  • Number of Male Voters 2,038
  • Number of Female Voters 1,993
  • Number of Other Voters-
  • Total Eligible Voters 4,031

  Mugum Karmarong Rural Municipality is in Mugu district of Karnali Pradesh. There are 4,031 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 7,301.