कञ्चनपुर जिल्ला

K r i s h n a p u r N a g a r p a l i k a S h u k l a p h a n t a N a t i o n a l P a r k N a t i o n a l P a r k B h i m d a t t a N a g a r p a l i k a L a l j h a d i G a u n p a l i k a B e d k o t N a g a r p a l i k a S h u k l a p h a n t a N a g a r p a l i k a B e l a u r i N a g a r p a l i k a P u n a r b a s N a g a r p a l i k a B e l d a n d i G a u n p a l i k a M a h a k a l i N a g a r p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ५,१७,६४५
  • पुरुष जनसंख्या २,४३,५९८
  • महिला जनसंख्या २,७४,०४७

कञ्चनपुर जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५१७६४५ रहेको छ ।नपा - गापा