महोत्तरी जिल्ला

B a r d i b a s N a g a r p a l i k a G a u s h a l a N a g a r p a l i k a B h a n g a h a N a g a r p a l i k a S o n a m a G a u n p a l i k a L o h a r p a t t i N a g a r p a l i k a M a n r a S i s w a N a g a r p a l i k a J a l e s w o r N a g a r p a l i k a B a l w a N a g a r p a l i k a P i p r a G a u n p a l i k a A u r a h i N a g a r p a l i k a R a m g o p a l p u r N a g a r p a l i k a M a h o t t a r i G a u n p a l i k a M a t i h a n i N a g a r p a l i k a E k d a n r a G a u n p a l i k a S a m s i G a u n p a l i k a ¯ 5 0 5 2 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह १५
  • नगरपालिका संख्या १०
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ७,१५,०४०
  • पुरुष जनसंख्या ३,५४,९५२
  • महिला जनसंख्या ३,६०,०८८

महोत्तरी जिल्ला मधेस प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ७१५०४० रहेको छ ।नपा - गापा