राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

जिल्ला न.पा. / गा.पा. : मेयर : उप मेयर