निर्वाचन विवरण सुनसरी

६   विजयी / ०   अगाडि
३   विजयी / ०   अगाडि
२   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
अन्य
०   विजयी / ०   अगाडि
५  विजयी / ०  अगाडि
४  विजयी / ०  अगाडि
२  विजयी / ०  अगाडि
१  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि
अन्य
०  विजयी / ०  अगाडि

सुनसरी

  • कुल जनसंख्या : ७५३३२८
  • कुल स्थानीय तह :१२
  • उप महानगरपालिका :
  • नगरपालिका संख्या :
  • गाउँपालिका संख्या :