निर्वाचन विवरण मोरंग

९   विजयी / ०   अगाडि
५   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
अन्य
१   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
९  विजयी / ०  अगाडि
४  विजयी / ०  अगाडि
२  विजयी / ०  अगाडि
१  विजयी / ०  अगाडि
अन्य
१  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि

मोरंग

  • कुल जनसंख्या : ९६५३७०
  • कुल स्थानीय तह :१७
  • महानगरपालिका :
  • नगरपालिका संख्या :
  • गाउँपालिका संख्या :

नपा - गापा