निर्वाचन विवरण कैलाली

७   विजयी / ०   अगाडि
३   विजयी / ०   अगाडि
२   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
०   विजयी / ०   अगाडि
अन्य
०   विजयी / ०   अगाडि
६  विजयी / ०  अगाडि
३  विजयी / ०  अगाडि
३  विजयी / ०  अगाडि
१  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि
०  विजयी / ०  अगाडि
अन्य
०  विजयी / ०  अगाडि

कैलाली

  • कुल जनसंख्या : -
  • कुल स्थानीय तह :-
  • नगरपालिका संख्या :-
  • गाउँपालिका संख्या : -

नपा - गापा