निर्वाचन विवरण सर्लाही

६   विजयी / ०   अगाडि
५   विजयी / ०   अगाडि
४   विजयी / ०   अगाडि
३   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
१   विजयी / ०   अगाडि
अन्य
०   विजयी / ०   अगाडि
६  विजयी / ०  अगाडि
४  विजयी / ०  अगाडि
४  विजयी / ०  अगाडि
३  विजयी / ०  अगाडि
२  विजयी / ०  अगाडि
१  विजयी / ०  अगाडि
अन्य
०  विजयी / ०  अगाडि

सर्लाही

  • कुल जनसंख्या : ७६८५००
  • कुल स्थानीय तह :२०
  • नगरपालिका संख्या :११
  • गाउँपालिका संख्या :

नपा - गापा